Why the web benefits liberals more than conservatives

by admin on July 12, 2010

From the micro-donation platform first popularized by Howard Dean in 2003 to the million-strong Barack Obama Facebook page to the huge audience of the Huffington Post, liberals have been the dominant political force on the internet since the digital revolution began.

Read More on CNN

 • http://%/dcifadh29 wayne

  .

  good info!!…

 • http://%/fhdbigjj8 Eduardo

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/gcejicci33 Willard

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 • http://%/caciieh9 Jaime

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/igaiacbe93 gordon

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/cbgaae44 Cody

  .

  tnx for info!…

 • http://%/ijgaed335 ron

  .

  good info!…

 • http://%/hihdcb2 Victor

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/bjiacj64 jimmy

  .

  áëàãîäàðåí….

 • http://%/ieggjhdc1011 wesley

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/bhjhbgha7 arnold

  .

  good info!!…

 • http://%/aajbihf50 alex

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/ehibigcf8 Rick

  .

  ñïñ!…

 • http://%/jgahbfdb4643 antonio

  .

  thanks for information!!…

 • http://%/hhabgcega0 joshua

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/faeagi1 Joe

  .

  áëàãîäàðþ!…

 • http://%/aiegcjj232 michael

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/cdbaaifb9 julius

  .

  good!!…

 • http://%/jdjhcag05 herman

  .

  áëàãîäàðåí….

 • http://%/aijafge608 daniel

  .

  good info!…

 • http://%/ihgahi7 lance

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/icjjfhi4652 gabriel

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/jgficfjh401 troy

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 • http://%/adeggb2462 Kirk

  .

  tnx!…

 • http://%/jieceche5918 kyle

  .

  tnx!…

 • http://%/gdcaafeg37 marc

  .

  ñïñ….

 • http://%/cegege951 bryan

  .

  tnx for info!…

 • http://%/ifcech8964 rafael

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/aegfgc12 Gilbert

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/hgdahjhcd4 melvin

  .

  thanks….

 • http://%/ejjagiadh6654 Glen

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/aefaebebe1102 calvin

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/hfhechh106 arnold

  .

  good info!!…

 • http://%/aajcaefh1 bobby

  .

  ñïàñèáî!!…

 • http://%/fgghbc6555 wade

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/fjfdceefa9880 oscar

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/djgcadf2 jordan

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/jahjihe0 Jesus

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 • http://%/iibijaaei25 Wade

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/dhghafe4 stuart

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 • http://%/dcejce881 Paul

  .

  thank you!…

 • http://%/chgaah7536 bryan

  .

  tnx!!…

 • http://%/cagacfaag7 cody

  .

  tnx for info!…

 • http://%/feahhfi50 Keith

  .

  tnx….

 • http://%/hhaghh91 lynn

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/cbdciei669 willie

  .

  hello….

 • http://%/afgffjd998 Todd

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 • http://%/igghda14 Neil

  .

  ñïñ!…

 • http://%/gdgcgfc2 terrance

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/fghcbeabh533 Harold

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/bhgijj3 louis

  .

  thanks for information!!…

 • http://%/fhjfejg04 Lawrence

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/gfffchg2112 Stanley

  .

  good info….

 • http://%/hejbcjj43 pedro

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/jccibcgge143 maurice

  .

  tnx….

 • http://%/gijaiie11 kurt

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 • http://%/dchfjbaid84 michael

  .

  áëàãîäàðþ!…

 • http://%/ggacidab9397 jon

  .

  tnx!…

 • http://%/fciehcdf0648 salvador

  .

  thank you….

 • http://%/cbijafddh027 rodney

  .

  tnx for info!…

 • http://%/ahfgggjf53 leslie

  .

  áëàãîäàðþ!…

 • http://%/adbdjb280 Milton

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 • http://%/cdcabac55 Roy

  .

  tnx for info….

 • http://%/eiabbjii130 kyle

  .

  thanks for information!!…

 • http://%/ejajdgc8 Terry

  .

  tnx….

 • http://%/gidgbghb51 Kevin

  .

  áëàãîäàðþ!…

 • http://%/eaiieha710 alfonso

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 • http://%/edeaagh16 bryan

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/gfgjiae2 Nathan

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/bhcaah313 jaime

  .

  good info!!…

 • http://%/bhhcdec319 clifton

  .

  tnx!!…

 • http://%/dacjba4 roland

  .

  thanks for information!…

 • http://%/hcfeag37 Martin

  .

  tnx for info!…

 • http://%/ejigehdbf9791 Morris

  .

  good!…

 • http://%/eccbea6608 sam

  .

  thank you!…

 • http://%/jdfgcjaff9116 jeremiah

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/bfgijiefa3 ross

  .

  tnx….

 • http://%/hbbhdfia579 Brian

  .

  áëàãîäàðåí….

 • http://%/iffhai51 Mitchell

  .

  thanks….

 • http://%/fgbdadb3 Franklin

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/aajgaca08 William

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/hggdac2269 Alfonso

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/fjjbehhi7255 Gerard

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/iafjdjdja1 Carlos

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/aeadibicf19 Ramon

  .

  good!…

 • http://%/aeheaidj62 Alex

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/gagjfd7 Kirk

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/fdecfae0 Robert

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/jhajjadf8115 Calvin

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/giiijb841 dustin

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/gjcdhahch0 darryl

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 • http://%/jbhfce7970 Harry

  .

  thanks for information….

 • http://%/aedddfff8 clifford

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/hifjggih5 Alan

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/ifedci348 harry

  .

  ñïñ….

 • http://%/cfhicbd81 Tommy

  .

  tnx for info….

 • http://%/fcdjjhdgi76 Derrick

  .

  thank you….

 • http://%/ccjbighdd405 Everett

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/djehcidbf6 robert

  .

  ñïñ!…

 • http://%/jbidihfg986 gene

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 • http://%/jbebacf330 Jack

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/ddabcc5401 nick

  .

  good info!…

 • http://%/agdibg6 Joe

  .

  tnx!…

 • http://%/ajbghfcja270 Brandon

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/fedddi30 austin

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/ebdffe91 hector

  .

  tnx for info!…

 • http://%/hehgjgfi5 Glen

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 • http://%/fbcbacj42 Lyle

  .

  tnx!…

 • http://%/gdededi88 Walter

  .

  good….

 • http://%/bbcbigf482 allen

  .

  thank you….

 • http://%/eachdf8748 Dean

  .

  tnx for info….

 • http://%/adcaece16 Marc

  .

  thank you….

 • http://%/fadjieh3730 Jeff

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/cfhiiddh4951 don

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/fcgjgj89 Freddie

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/jjegff99 earl

  .

  ñïñ!…

 • http://%/hheecc3239 ricardo

  .

  thanks….

 • http://%/abgeee87 Adam

  .

  thanks!!…

 • http://%/hidffhc4 joshua

  .

  good….

 • http://%/hbaiea1 roberto

  .

  ñïñ!…

 • http://%/gfaacdcg1 carlos

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/iahediccf034 ivan

  .

  thank you….

 • http://%/efaebebeb102 rafael

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/igbghggga4 milton

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/fahgda7972 Fernando

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/ijcdaed96 eduardo

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/hihcheaa466 Ramon

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/eafibdjj639 Alan

  .

  tnx!…

 • http://%/afjedbjci60 lloyd

  .

  tnx….

 • http://%/hcedfh61 Brandon

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/cgdjihc06 Chris

  .

  tnx for info!…

 • http://%/checjdddg06 michael

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/hjbhgjc80 Anthony

  .

  tnx for info….

 • http://%/bjdbhhg5320 Nathan

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/cageeca8207 gregory

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/efhfdf98 Stephen

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/bhiifb0782 wesley

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/geaeiga7 harry

  .

  good info!!…

 • http://%/iighggfg7254 Wallace

  .

  áëàãîäàðåí….

 • http://%/iadfidc5480 lewis

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/hfbcdd2 brad

  .

  good info!!…

 • http://%/ibabdbijf4882 Steve

  .

  good info!…

 • http://%/djchdbg0141 rene

  .

  tnx for info!…

 • http://%/fjhabcif6 Eric

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 • http://%/hgfgcjba2137 Roger

  .

  hello!!…

 • http://%/becadbf04 Dean

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 • http://%/ggbabedf9 Oliver

  .

  good….

 • http://%/hccedhjbd879 manuel

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/iffcgiad621 Alan

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/jdeggcg9901 daniel

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/cajijebec546 richard

  .

  tnx for info!…

 • http://%/efjdgbj50 Harry

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/jddhhjhba2901 Harold

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/dhafgdj43 Gordon

  .

  ñïñ….

 • http://%/fajjahe620 kenny

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 • http://%/hhecgh285 Kelly

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/gdjabgbbc622 Gene

  .

  good info!…

 • http://%/ebdbhgeic0 Austin

  .

  tnx for info….

 • http://%/cabfaaaj867 Barry

  .

  hello!…

 • http://%/eieeibdij093 Terrence

  .

  thanks for information!…

 • http://%/cgeehij2 Don

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/bfiiagd6001 Byron

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/bceaadhj638 clifton

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 • http://%/ijcadg174 mario

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/dgbdca00 Scott

  .

  ñïñ….

 • http://%/cbaigc0 angel

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/jjijjcjh924 jack

  .

  ñïñ!…

 • http://%/cgegea9 clifford

  .

  ñïñ….

 • http://%/decbffb825 Sam

  .

  ñïñ!…

 • http://%/ahcejgbi3408 joseph

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/gcbhecfb6 nathaniel

  .

  thanks!…

 • http://%/dedfdhde90 andrew

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/jcdchih0 wendell

  .

  thanks!!…

 • http://%/fggeacg99 Kent

  .

  good!!…

 • http://%/ccgbeggd860 peter

  .

  áëàãîäàðþ!…

 • http://%/fgcjbacb3 Gerard

  .

  áëàãîäàðþ….

 • http://%/hddidgde044 Kirk

  .

  thank you!…

 • http://%/dcbadg078 isaac

  .

  ñïñ….

 • http://%/fehaifhci694 Francisco

  .

  good info!…

 • http://%/cgbbbhf1209 Floyd

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 • http://%/geadeiafd886 otis

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/dfbgie35 francis

  .

  áëàãîäàðþ!…

 • http://%/bcegfg8 evan

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 • http://%/ehaddibaa0 Andre

  .

  ñïñ!…

 • http://%/jggefjaij891 angel

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/gfjaibh2 charles

  .

  tnx!!…

 • http://%/dgbaeja4 ernest

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/cjcbajfi5287 Travis

  .

  thanks for information….

 • http://%/ehedgej2157 Arturo

  .

  good!!…

 • http://%/bjjdaeii105 karl

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/jddjfiei0737 alejandro

  .

  thank you!!…

 • http://%/iecfgfehg867 arturo

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/gfahjjbcj8112 ross

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/hihbggci3349 Kirk

  .

  good!!…

 • http://%/affbbjd2740 ryan

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/fgjbfbb770 Isaac

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/bcjagg349 Eddie

  .

  thanks!…

 • http://%/deghgadi97 Justin

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/fgaiagje10 enrique

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/eefhff653 ruben

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 • http://%/afffedbcf8 ruben

  .

  good info!!…

 • http://%/cgdaedhh243 Justin

  .

  good info!!…

 • http://%/bbbddf21 joshua

  .

  tnx….

 • http://%/hhbjee6826 tyrone

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 • http://%/fjfgcdii754 herman

  .

  thanks….

 • http://%/gbddhic73 angel

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/babfgjdg467 Dan

  .

  ñïñ!…

 • http://%/fjhbii3227 Otis

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 • http://%/cjfijd155 Bryan

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/eihgige2287 andy

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/deefedf1 Frederick

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/afhaae03 Eddie

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/hjjfeii8714 alan

  .

  áëàãîäàðþ….

 • http://%/fbjihgg148 Bruce

  .

  tnx for info….

 • http://%/efhcfg91 jared

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 • http://%/hdgjhcjbi1 Nathaniel

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/chfidhf4 greg

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/cadaddef61 anthony

  .

  tnx for info….

 • http://%/jbijah492 Philip

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/hjaedh03 harold

  .

  ñïàñèáî….

 • http://%/bfiajb956 Lyle

  .

  ñïñ….

 • http://%/hfgbheca0 warren

  .

  hello….

 • http://%/eegffe89 ricky

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/dhdbjiga0 dale

  .

  ñïàñèáî!!…

 • http://%/bcffaeec2 Eduardo

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/jbdcehi0 wallace

  .

  ñïñ!…

 • http://%/gcgcajaf9180 brent

  .

  ñïñ!…

 • http://%/hdbdieec328 Andy

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/hjhaeaj52 max

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/icbiice6978 andy

  .

  ñïñ!…

 • http://%/edieijah1 Maurice

  .

  ñïàñèáî….

 • http://%/ebachbjgh0 bruce

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/bijijidd330 edward

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/fjgiihi25 trevor

  .

  tnx for info!…

 • http://%/ifiejbai6 Mario

  .

  ñïàñèáî!!…

 • http://%/efegfddff77 William

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/hghhfeb33 gabriel

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/jgiceggi52 gary

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/aiccbdfjg811 Chris

  .

  tnx!…

 • http://%/aiiiijhi6003 Ken

  .

  thank you….

 • http://%/agdeid0 Jason

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 • http://%/hchhibf256 erik

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/ehchci1799 luke

  .

  good!…

 • http://%/aiffdfbjh1 Robert

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 • http://%/ahjcecf95 dale

  .

  tnx for info!…

 • http://%/hcbhgghj1206 Derek

  .

  thank you….

 • http://%/fffhgbhg34 guy

  .

  tnx for info!…

 • http://%/hbhbciafa07 corey

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/bigacjcjg5 Gene

  .

  thanks for information!…

 • http://%/agahgdihj8684 ross

  .

  good!!…

 • http://%/gjgddghe3921 Alfred

  .

  ñïñ!…

 • http://%/idjbibcd52 lester

  .

  tnx!!…

 • http://%/hdfjech127 max

  .

  good….

 • http://%/bhigdifi5 wallace

  .

  ñïñ….

 • http://%/djcadbabj221 charles

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/gadbchecg9602 timothy

  .

  ñïñ!…

 • http://%/ibabdbij54 Ronnie

  .

  good info….

 • http://%/ajgbbiff8 Charles

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/jajifh3994 John

  .

  tnx for info….

 • http://%/eagifjdg67 Melvin

  .

  ñïàñèáî!!…

 • http://%/jffdedbgj81 Paul

  .

  good info….

 • http://%/afejbjjbj03 Gerard

  .

  good!…

 • http://%/jbeccjff42 fernando

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/cjccigeb09 Leroy

  .

  tnx!!…

 • http://%/cgfbiig1340 Jerome

  .

  ñïñ!…

 • http://%/jhadicfa1849 wayne

  .

  thanks!!…

 • http://%/bccagfjj009 Darryl

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/ccadfhj45 Tony

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/jifegh9 mathew

  .

  ñïñ!…

 • http://%/jjafic2679 Evan

  .

  ñïñ….

 • http://%/gjcfid2 felix

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/gaefjhfjd77 Duane

  .

  thanks!!…

 • http://%/dfijbbg79 donnie

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/fifegca3033 dave

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/abfcbdeh9 Mathew

  .

  tnx for info!…

 • http://%/bbgfgji04 Marshall

  .

  ñïñ….

 • http://%/gdbahffgh28 neil

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/cdcbdah1 kevin

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/jjcbid7386 steven

  .

  good!…

 • http://%/agehjj690 Kenny

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/iijbbca9 Charlie

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/ceecfid70 Johnny

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 • http://%/dfejigjg8 jimmy

  .

  good….

 • http://%/ifjeffcgh5640 tyrone

  .

  tnx for info!…

 • http://%/bfffdgd0369 Dana

  .

  thank you!!…

 • http://%/dgaifiie9 isaac

  .

  thanks for information….

 • http://%/afaibba9651 sean

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/bijcgg8 Clifford

  .

  ñïñ!…

 • http://%/ifbgffhh4 morris

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 • http://%/abddedfig89 gary

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/hcdfgggi08 Ross

  .

  thank you!…

 • http://%/fafjhddi73 Juan

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/fhagcd344 kevin

  .

  ñïñ!…

 • http://%/hbgjbbi3 Brandon

  .

  áëàãîäàðåí….

 • http://%/jdhfigh7 Aaron

  .

  ñïñ….

 • http://%/daiaab019 Corey

  .

  good!!…

 • http://%/figjdighj1508 Brent

  .

  thanks for information….

 • http://%/hfcfighc518 eddie

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/fdgchbie3275 Cameron

  .

  hello!…

 • http://%/dcgdcaihb0 Lynn

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/djcgefc38 otis

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/jaabgba8094 Stephen

  .

  tnx….

 • http://%/ifjfgcd8 dustin

  .

  áëàãîäàðþ….

 • http://%/jdehaj61 Sam

  .

  good info!…

 • http://%/fdjefg437 jesse

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/cabjfaa6 Brent

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/cjadjfj68 Javier

  .

  thanks for information….

 • http://%/agcbhc4 Craig

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/djjeejb9572 Earl

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/ajdghjjcg77 jonathan

  .

  áëàãîäàðþ….

 • http://%/fjijhhfhg44 otis

  .

  good!…

 • http://%/agfihd976 Daniel

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/bbhhcfe88 Herbert

  .

  hello!!…

 • http://%/cgihidhb2 Alvin

  .

  áëàãîäàðþ!…

 • http://%/fhgaeefa676 chester

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/hjcdai92 harvey

  .

  hello….

 • http://%/jcbiiii31 Vernon

  .

  good info!…

 • http://%/ihghhjdje203 ross

  .

  ñïñ!…

 • http://%/ihadijbdi494 Carlos

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 • http://%/hdefihfh64 herman

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/jidhhaf8944 Raymond

  .

  tnx!!…

 • http://%/dgegjbagc59 Brett

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/ffbbjdc7 matt

  .

  thank you!…

 • http://%/cbffaehcb33 Ralph

  .

  good!!…

 • http://%/fedaci449 andre

  .

  good info!…

 • http://%/cjehbjhg94 Lonnie

  .

  tnx for info!…

 • http://%/ciiehj3 Lance

  .

  áëàãîäàðþ!…

 • http://%/eecggg093 manuel

  .

  tnx for info….

 • http://%/fbjdjb36 Gerard

  .

  ñïñ….

 • http://%/bgfbadf907 Scott

  .

  tnx for info….

 • http://%/gjdhcjjai3 Ernesto

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/echjgcjih2623 nathan

  .

  thank you!!…

 • http://%/afdgabh8 jonathan

  .

  tnx for info….

 • http://%/bicehffde1334 Morris

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/dbhgegg63 mario

  .

  thanks!…

 • http://%/igaecegb8399 Glenn

  .

  ñïñ!…

 • http://%/jhadadb500 jerome

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/baafghgci8294 Trevor

  .

  áëàãîäàðåí….

 • http://%/dfbiieg6182 ronnie

  .

  thanks!!…

 • http://%/hcggeg5 Nathaniel

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/iijfcb075 lawrence

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/hjicgfbic1414 Terrance

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/cicbhjgjj6771 cameron

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/ajgibgfj4 francis

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/fecbfac9 Brandon

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/caceegc6 eddie

  .

  thanks for information….

 • http://%/geigccb087 Philip

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/ahfdfehj17 Gilbert

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/afecgje20 chester

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/ddfjjch9430 jeff

  .

  thanks!…

 • http://%/dihgahihc187 Mathew

  .

  good info!…

 • http://%/jjiiagf0733 mario

  .

  thanks….

 • http://%/jafhfda03 Carlos

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/faidaachd9 Jay

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/ifiehbb8033 Clayton

  .

  thank you….

 • http://%/ehacgagdf0465 Cecil

  .

  tnx….

 • http://%/cjjeda44 lance

  .

  ñïñ….

 • http://%/jjcgehaie465 joel

  .

  tnx for info!…

 • http://%/ieffjjf505 Curtis

  .

  ñïñ….

 • http://%/gidiccdj78 marion

  .

  hello!!…

 • http://%/fbabfadbj722 michael

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/cgdaedh7243 Roberto

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/ghdfdd87 Lloyd

  .

  ñïñ….

 • http://%/gebdjc244 Peter

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/jhdecjb7 Dave

  .

  tnx for info!…

 • http://%/dciaeghch16 karl

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/ibcieh740 Randall

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/ghhegdb2889 Samuel

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/cfaffcebb6025 jim

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/ahjeffj885 eduardo

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 • http://%/gjicig431 edwin

  .

  thanks!…

 • http://%/ghjidacba9 joshua

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/hdcbhd676 Hector

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/ebibeg9360 Evan

  .

  áëàãîäàðåí….

 • http://%/jjeecb51 Carlos

  .

  tnx for info!…

 • http://%/iggijg315 earl

  .

  good!!…

 • http://%/ejfjbfcj5 ramon

  .

  áëàãîäàðåí….

 • http://%/ebccgac1816 shane

  .

  good info….

 • http://%/hfjfbb19 billy

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/eiajgaa17 mathew

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/egcgggeda59 sergio

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/fifaaihh3650 doug

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 • http://%/cggghj339 wendell

  .

  hello!…

 • http://%/djdfdbhef3 Jerry

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/hagdibgg11 Alex

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/ihcfagjae283 Raul

  .

  thanks!…

 • http://%/hcjdjf17 Ian

  .

  good….

 • http://%/eegaada7 william

  .

  ñïñ….

 • http://%/cgeihg6 Howard

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 • http://%/dgfiebdhi8065 Jeffery

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/eeefjbgbf31 Milton

  .

  hello!!…

 • http://%/jjddfdj40 Clifton

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/iacicc0 Kelly

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/iacfjgcd0624 donald

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 • http://%/ahbcabj5006 Francis

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/eaaijigb4363 benjamin

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/chjbded204 Christopher

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/gcafigjdc207 eugene

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/fgfijfi4 jesus

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/bjdjbjai724 alfonso

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/afhfdaad90 lance

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/faeagibbd4901 ian

  .

  thanks for information!!…

 • http://%/jgjdiega29 Sean

  .

  thank you!…

 • http://%/ijjebeae57 dwayne

  .

  hello….

 • http://%/egeccafdc97 cody

  .

  thank you!!…

 • http://%/fbgcbba60 luther

  .

  tnx for info!…

 • http://%/edacedj4 Barry

  .

  ñïñ….

 • http://%/edhbfhic1744 Joshua

  .

  thank you….

 • http://%/ddjejidd536 alfredo

  .

  thanks….

 • http://%/chdidij80 Daryl

  .

  good info….

 • http://%/iifihhd14 Ken

  .

  hello!!…

 • http://%/edefhah198 Antonio

  .

  ñïñ!…

 • http://%/feiededdh2301 Alfonso

  .

  good!…

 • http://%/iffgdc9 Nelson

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/gagahcej6 neil

  .

  áëàãîäàðþ….

 • http://%/fgagjd44 roland

  .

  ñïñ!…

 • http://%/bhiijd523 michael

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/jidhcbbd3222 raymond

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/bjdefggc270 Matt

  .

  ñïñ….

 • http://%/jbffhafag3 leslie

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/egggdhedc9003 otis

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/hghadj6203 Dwight

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/befacaif5 kevin

  .

  áëàãîäàðþ….

 • http://%/hchjedegd9 Ian

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/gdaifeb64 adrian

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/dhbbjhbf8 Barry

  .

  tnx….

 • http://%/gbdjfjg5194 Tyrone

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/cffejeea5 maurice

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/hbbjebdih44 Clinton

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/ejbicbjaj48 Vincent

  .

  thanks for information….

 • http://%/dbagggb103 Trevor

  .

  tnx!…

 • http://%/ieidddbhd6 Milton

  .

  thanks….

 • http://%/ihajbhag933 george

  .

  ñïñ!…

 • http://%/ibfejci5 victor

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/hdfgibc0 joshua

  .

  áëàãîäàðþ!…

 • http://%/jheaiieha710 Kevin

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 • http://%/biaaeadif4 dale

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/gdiffe295 Tommy

  .

  thank you!!…

 • http://%/geaehc44 ian

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/cgdcgahad6 todd

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/cihigj1732 Antonio

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/jhegjjdia476 Troy

  .

  ñïñ….

 • http://%/afciiea881 Jimmy

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/cagecdfcd3658 louis

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/dbedic9 vernon

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/ieghidh939 Tim

  .

  thanks for information!!…

 • http://%/bdfhceh37 Ben

  .

  thank you!!…

 • http://%/edcjcadda19 Lee

  .

  thanks for information!…

 • http://%/faaeefbaf8 Gilbert

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 • http://%/hdceadbia2 Scott

  .

  tnx….

 • http://%/abdbbjed443 tom

  .

  tnx for info….

 • http://%/jbehji7 juan

  .

  hello!…

 • http://%/ccadafe005 gordon

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/jagfcc350 morris

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/bcjjedae484 troy

  .

  ñïàñèáî!!…

 • http://%/jdchecj98 Gary

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/haedjdhe797 Floyd

  .

  áëàãîäàðþ….

 • http://%/cacdgdjg04 Charlie

  .

  hello!!…

 • http://%/ibfhbcdh99 Jason

  .

  ñïñ….

 • http://%/hjgfhhhj673 Jason

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/jjagiadh6654 bill

  .

  ñïñ….

 • http://%/hfbgcffhj471 herman

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 • http://%/bgicea16 Marshall

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 • http://%/fjfdbbjcc89 george

  .

  thank you….

 • http://%/hebdfad4 henry

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/efgjec2 salvador

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

Previous post:

Next post: