How web journalism can make people seem hateful

by admin on September 5, 2010

A post about how the Internet magnifies the psychological tendencies of people to ignore and truth and spread the most extreme interpretations of facts.

Read More on CNN

 • http://%/bghfifdj4 Leroy

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/fjdaiga3681 Gerald

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/jjbdjef859 Guy

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 • http://%/jhheaajh1 Julian

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/eeijibhic66 Carlos

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/afdaeahfc9 Victor

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/ehdcbfdg8 Henry

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/hiegad7 Derek

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/cibbjhjfj335 tommy

  .

  tnx for info….

 • http://%/bbbbhach4336 Byron

  .

  thanks….

 • http://%/adjcbfiae0402 calvin

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/gejehah066 Glen

  .

  ñïñ….

 • http://%/dbefehaa361 Ricardo

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 • http://%/agedadia9 Angelo

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/gacebebag6885 darren

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/fijbjg895 Evan

  .

  tnx!!…

 • http://%/dahdcjjig4 benjamin

  .

  ñïñ!…

 • http://%/ihjjfei88 cameron

  .

  hello!…

 • http://%/ggajdcfaj40 floyd

  .

  áëàãîäàðþ!…

 • http://%/icfecj7 willie

  .

  ñïàñèáî….

 • http://%/dchgidjc8 dave

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 • http://%/efadhh124 Jacob

  .

  hello….

 • http://%/hfijhhji1 Randy

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/hjjgffib83 glenn

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 • http://%/baafbf1 Harry

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/fhbcfhff9223 Arthur

  .

  thanks for information!…

 • http://%/ffcbibbi8 Tracy

  .

  thanks for information….

 • http://%/eaabaf04 bill

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/ebhfaic93 wesley

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/fjgahggig9418 Todd

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/hdfbcbh8 Clarence

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/ejadceh1138 Rafael

  .

  tnx for info!…

 • http://%/aifeji1703 John

  .

  thank you!…

 • http://%/ffgfafj98 bradley

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 • http://%/fdfcdfaca1658 ryan

  .

  good….

 • http://%/iegggghg3746 Stanley

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/baeeffec1 ronnie

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 • http://%/dacfgdi2 donald

  .

  thank you!!…

 • http://%/afehfejhc166 oliver

  .

  good….

 • http://%/ciehbjahi395 Don

  .

  ñïàñèáî!!…

 • http://%/bcahdccjh607 alex

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/cecbfhb7215 cecil

  .

  ñïñ….

 • http://%/bjahbej4 Chester

  .

  ñïñ!…

 • http://%/hdchfegja10 Tony

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/ddejdjfa36 Patrick

  .

  thank you….

 • http://%/fbegaed1409 ricardo

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/dhhfaefii9465 daryl

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/hdhhfhdd924 Kurt

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/idgfdfgi2665 Clinton

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/djfhfbgaa757 Terrance

  .

  good!…

 • http://%/ghegigdga820 jessie

  .

  ñïñ….

 • http://%/jfgafbgg22 george

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/igebfafhd76 Marcus

  .

  thanks for information!…

 • http://%/gjafefeb4 darrell

  .

  ñïñ!…

 • http://%/gdagfeief599 darryl

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/degafagai5024 clarence

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/jdcgafjhb398 oliver

  .

  ñïñ….

 • http://%/idieaf575 Alfred

  .

  tnx….

 • http://%/fecdedh9 bobby

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/ciiefjd6195 brian

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/fcchhjb3927 alfredo

  .

  tnx….

 • http://%/ebdfade6 Frank

  .

  thank you!!…

 • http://%/iddhjaagj5 Jonathan

  .

  thanks!!…

 • http://%/gfjcfbei6 albert

  .

  thank you!…

 • http://%/igiegh353 mario

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/dhdddc0892 Lance

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 • http://%/begdaef508 Jeremiah

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/cahjhdhae76 Corey

  .

  tnx for info!…

 • http://%/dffdcfida0 harold

  .

  good!…

 • http://%/ecgbffe8485 edwin

  .

  ñïñ….

 • http://%/abajcbdb283 Bernard

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/djfhaab6 tom

  .

  ñïñ!…

 • http://%/hhdbefaj0 Johnny

  .

  tnx….

 • http://%/ggebhbibc07 craig

  .

  thanks for information!…

 • http://%/ijfbah265 Henry

  .

  ñïñ….

 • http://%/dehjda6 Elmer

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/iafbgde325 jaime

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 • http://%/ehjjdi48 Arturo

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/bcibjfdeg9 Roland

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 • http://%/gjbbij629 Rodney

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/ijfjiab4 brian

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/adebfg8984 Dwayne

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/aeiiba55 julian

  .

  good info!…

 • http://%/hchige4604 Ben

  .

  good….

 • http://%/idcfeiabh45 Reginald

  .

  ñïñ!…

 • http://%/afbehadi7 ron

  .

  good….

 • http://%/hieidbjee1 Julius

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 • http://%/aidhdec08 Julius

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 • http://%/cfhide819 brett

  .

  thanks….

 • http://%/dhfceajj90 rick

  .

  tnx for info!…

 • http://%/ehgacbdc1485 Wade

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/ijeeec401 Johnny

  .

  good….

 • http://%/cbcdjfe04 Jared

  .

  thanks for information….

 • http://%/aaifja36 Albert

  .

  áëàãîäàðåí….

 • http://%/jehhcj253 Lance

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/fggbiabi6665 guy

  .

  good!…

 • http://%/ihecbe8499 alfonso

  .

  good….

 • http://%/icihebcf387 joshua

  .

  tnx!…

 • http://%/baadacg809 Roy

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/ghcjdhgi22 roland

  .

  ñïñ!…

 • http://%/ibjehg021 Lance

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/daicafjff89 russell

  .

  tnx for info….

 • http://%/bicfedhf7 Brad

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/hcejeadif80 Alex

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/aheebeaj3 matt

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/hbdfbjcc688 Jorge

  .

  hello….

 • http://%/aiafcffd774 ronald

  .

  ñïñ….

 • http://%/ghgihdjdb144 lloyd

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/fcbcfiebh5 fernando

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/afjaddejb03 wade

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/igdejfha9 ronnie

  .

  hello!!…

 • http://%/edcbifdh8060 Ernest

  .

  good info!…

 • http://%/cbgehc9885 Raymond

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/cdjfcg70 morris

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/iejgbbe05 evan

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/ddbbhae6793 Adrian

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/agehjjgja3 arthur

  .

  ñïàñèáî!!…

 • http://%/iijccjabb2 maurice

  .

  tnx….

 • http://%/biibgih55 Jay

  .

  good!…

 • http://%/ieidhf617 donald

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/deehafffc21 tyler

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/cgihdec57 Robert

  .

  good info!!…

 • http://%/ddceihgi642 Derek

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/effcjh5605 Hubert

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/aecijh8151 Scott

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 • http://%/bigfcidh68 douglas

  .

  thank you!…

 • http://%/jdffdcfid00 Eugene

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/ciedffahf42 Gregory

  .

  tnx for info….

 • http://%/cahfjbg46 austin

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/hidiiadj93 Herman

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/dfbedhacg36 Henry

  .

  áëàãîäàðþ!…

 • http://%/jbhffegi35 Kyle

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/ifgchahhc0 victor

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/gdibbhgfa9026 Daryl

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/ehcfbbaf97 joe

  .

  tnx….

 • http://%/dfcijai357 Ken

  .

  good info!!…

 • http://%/dbijfeii2 dwayne

  .

  tnx for info!…

 • http://%/jjihaih36 Maurice

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 • http://%/iiiajfgc15 dave

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/caabchdj3 Leo

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 • http://%/fjacieh0404 Larry

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/gbehab887 Paul

  .

  ñïñ!…

 • http://%/hifddedag0 Michael

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/edebcdheh02 Jared

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 • http://%/bjbebggcf2144 Eduardo

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/jbafeecee578 ricardo

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/cgjeeiehg234 Christopher

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/gbejaahe2015 Mario

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/eeceaba55 keith

  .

  hello….

 • http://%/bcehjcbj443 ricky

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/hdbhicb597 Carlos

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/cjeaebjcj568 julius

  .

  áëàãîäàðåí….

 • http://%/ccgjfdhj37 Micheal

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 • http://%/abcgiii1 Joseph

  .

  thanks!…

 • http://%/fdjefged787 evan

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/fhbcifef6273 carlos

  .

  ñïñ….

 • http://%/jihbhgi2 nelson

  .

  good info!…

 • http://%/fieidiic45 Herman

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 • http://%/gegjgfhai8538 Sergio

  .

  áëàãîäàðþ!…

 • http://%/hdhcfabea257 Tommy

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/cgeehij2 Don

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/fhjhfcbj773 tyrone

  .

  áëàãîäàðþ….

 • http://%/adccdf35 jonathan

  .

  áëàãîäàðþ!…

 • http://%/beigecji5805 alex

  .

  ñïñ….

 • http://%/ageejjchb5 Jonathan

  .

  ñïàñèáî!!…

 • http://%/cjcjbg09 sam

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/ibigci4234 randy

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/ahcejgbi3408 joseph

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/dhidffhce9193 lawrence

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/fheachgjf0736 hubert

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/ejgbdej5 Homer

  .

  tnx for info!…

 • http://%/gcaidjee263 henry

  .

  ñïñ!…

 • http://%/eaafjggf9600 greg

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/ajhahdbh8 fred

  .

  thanks….

 • http://%/beaddadhb314 Justin

  .

  good info….

 • http://%/jeabhcd138 marshall

  .

  tnx for info….

 • http://%/iigfabfcj3820 Cory

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/icbbcjhje270 Samuel

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/ieafibd99 edward

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/cchbgiic37 darryl

  .

  áëàãîäàðåí….

 • http://%/jggefja8 edward

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 • http://%/ghghiheg82 jeff

  .

  ñïñ….

 • http://%/begdaeff08 warren

  .

  hello!!…

 • http://%/dedhgjbjc8 Virgil

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/hbcifef627 Roy

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/eaefdjc9149 Rafael

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/hiiedd9671 raymond

  .

  tnx!!…

 • http://%/deggiccgg53 Shannon

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/gfdecac4987 ray

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 • http://%/chehed1 Kirk

  .

  hello….

 • http://%/hcfbagj59 warren

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/hajdhaab222 Wade

  .

  tnx!!…

 • http://%/djjhihdcb221 ben

  .

  thank you!…

 • http://%/gbchee0 Chris

  .

  thank you!!…

 • http://%/dgbhjifd6141 Leslie

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 • http://%/ejcebibjh5 benjamin

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/aehaaaig9 Matt

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 • http://%/hahffbi73 Wayne

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/eifciafdc7470 Tyrone

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/icjhfhec7710 tony

  .

  good info….

 • http://%/edhjebd3999 Pedro

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/hacjifaba0 frank

  .

  ñïñ….

 • http://%/bdecid46 Lee

  .

  good info….

 • http://%/decjebg894 Adam

  .

  good!!…

 • http://%/haieeaa2 jeff

  .

  tnx….

 • http://%/eacadga3832 corey

  .

  ñïàñèáî!!…

 • http://%/fhijbfejj7 jaime

  .

  good info!!…

 • http://%/cdbjcgi7 peter

  .

  good info!!…

 • http://%/gdjgeigh1 Willie

  .

  thank you!…

 • http://%/iahgjgija0 wayne

  .

  ñïñ!…

 • http://%/bbdgadg3387 Rafael

  .

  ñïñ….

 • http://%/ddhhjhba2 casey

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/hdeejbaae406 Wallace

  .

  tnx!!…

 • http://%/gjhhbje48 marvin

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/edighe0 orlando

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 • http://%/djeaca6702 allen

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 • http://%/fddcjhc248 randy

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/gedfhebjc162 gregory

  .

  ñïñ!…

 • http://%/dhbbjhb5839 wallace

  .

  good!!…

 • http://%/dbfdjice96 sean

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/hgejeh0 Homer

  .

  good!!…

 • http://%/jcaefhbb990 benjamin

  .

  thanks….

 • http://%/hbhbhhfbf290 Vernon

  .

  áëàãîäàðþ….

 • http://%/ebgjheai8470 richard

  .

  ñïñ….

 • http://%/idgbghbfb696 nathan

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/bbicegbja7 herbert

  .

  thank you….

 • http://%/ahjgbaa265 Neil

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/jadbgec79 Andrew

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/cbdibgdd5926 Max

  .

  thanks….

 • http://%/hhehhjcaf74 joe

  .

  ñïàñèáî….

 • http://%/ihjbbij2 Brandon

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/bdaccgbih183 max

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/fhfhjgbhb705 herbert

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/hfefae635 mark

  .

  áëàãîäàðþ!…

 • http://%/cdgfcbii0986 Francis

  .

  good….

 • http://%/fddgdaacc38 ivan

  .

  ñïñ!…

 • http://%/bhiddcaj2 albert

  .

  thanks!!…

 • http://%/fbjfcgb039 bradley

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/hhcdecdbj11 adam

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/hifdeh83 bill

  .

  ñïàñèáî!!…

 • http://%/gdfjgddg1 ben

  .

  thank you….

 • http://%/dfjgach1 Carlton

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/ghbgdda817 lance

  .

  áëàãîäàðþ….

 • http://%/ecchjaei95 Luke

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/fhhfdb79 Justin

  .

  thanks!…

 • http://%/jfhaabgg971 Jackie

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 • http://%/dahjhcde1966 Julian

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/hcbhgghj1206 Derek

  .

  thank you….

 • http://%/aiacbej358 fred

  .

  thanks!…

 • http://%/bibibgced081 daniel

  .

  tnx for info….

 • http://%/djbcdice8472 adrian

  .

  ñïñ….

 • http://%/hfibbae706 clarence

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/ccbjib1501 Alex

  .

  áëàãîäàðþ!…

 • http://%/cabiacaf3233 Marion

  .

  tnx for info!…

 • http://%/digdfcgdg8977 neil

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/egibeji949 Fred

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/hdcdigbg9039 arturo

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/jhjaiaff619 Antonio

  .

  thanks for information….

 • http://%/fibhbih1525 adrian

  .

  áëàãîäàðåí….

 • http://%/jagggjc7 erik

  .

  ñïñ….

 • http://%/dfejigjg8 jimmy

  .

  good….

 • http://%/aaeddaeja07 Keith

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/jhaegecfb1 felix

  .

  ñïàñèáî….

 • http://%/ifgfabc96 Rafael

  .

  good info!…

 • http://%/hggebjce7134 Melvin

  .

  thanks….

 • http://%/ihedje9 oscar

  .

  thanks!…

 • http://%/hjdjchdbg01 dennis

  .

  tnx!!…

 • http://%/jjdiidihc6 Billy

  .

  thanks!!…

 • http://%/iiehahba26 Rex

  .

  thank you….

 • http://%/ibfbeid562 Lance

  .

  thank you!!…

 • http://%/gbefiehfg7 Bill

  .

  hello….

 • http://%/hjfgfaa83 miguel

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 • http://%/ebdggb9 armando

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/iigdjee9 Allan

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/jdefcg3 Leonard

  .

  ñïñ!…

 • http://%/hcfbbaf97 russell

  .

  thank you….

 • http://%/ajjgjcgg143 Bill

  .

  thanks!…

 • http://%/iccacii4 Leo

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/eficbbg442 Fernando

  .

  thank you….

 • http://%/dhddidgd40 Martin

  .

  thank you!!…

 • http://%/ffhhejeh77 calvin

  .

  tnx!…

 • http://%/bbeaaijig1436 Jordan

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/fbgidi70 Paul

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/aaggei7295 Jerry

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/hcahfafc736 Morris

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/cecjgc9 Charlie

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 • http://%/gbaaigggi3 jamie

  .

  ñïñ!…

 • http://%/fahiee2 jaime

  .

  hello….

 • http://%/faidijg2 Shane

  .

  ñïñ!…

 • http://%/fccijgbf0456 ronnie

  .

  hello!…

 • http://%/cbaigc055 george

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/gdbibaf2921 Adam

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/ifafhi5 Mathew

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/hieajfji2 Philip

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/iajeab21 milton

  .

  thanks for information….

 • http://%/efdgchbie327 alex

  .

  thanks for information!…

 • http://%/gbcfhgieg0342 Mario

  .

  ñïàñèáî!!…

 • http://%/icbjajeij86 alejandro

  .

  thank you!!…

 • http://%/cifgiad241 Gary

  .

  áëàãîäàðþ….

 • http://%/ibhgbdcf9516 Walter

  .

  thanks for information….

 • http://%/fjjehhcjc5333 frederick

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/dijcfhbfb805 Tony

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/edjgfadi367 Fred

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/hhbiefbc1 morris

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/bjcibbjh9 Mark

  .

  tnx for info….

 • http://%/jaiiefhfd59 Ronald

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/gebidf25 Jeffery

  .

  thanks!!…

 • http://%/cgehfhjj1713 Ricardo

  .

  áëàãîäàðåí….

 • http://%/giihcg37 wayne

  .

  ñïñ!…

 • http://%/gbiifd6286 darrell

  .

  tnx for info….

 • http://%/dbjfehefd259 ronald

  .

  hello!…

 • http://%/jgfjdcjaf2991 Curtis

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/eiffhai5 Shannon

  .

  good info!!…

 • http://%/fbahcgfa1 orlando

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/hihgcdchf9755 alvin

  .

  thank you!…

 • http://%/fhdhga911 harry

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 • http://%/jbhaejbef7906 Sergio

  .

  good info!…

 • http://%/ghgcdhhe0 Jesus

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/cbajfi52 Jason

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/dbdghff6 Jeffery

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/geiajgaa173 benjamin

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/bbcjcbeb0 Russell

  .

  ñïñ!…

 • http://%/hebfdfj331 willie

  .

  thank you….

 • http://%/dbdehghab817 charles

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/gjdbeiahe13 Leroy

  .

  hello….

 • http://%/fdgijai84 Walter

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/ifbeec28 Joshua

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/djbgfhdbe2264 Juan

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/icbebe9386 alex

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 • http://%/gjjdafb9 kirk

  .

  thank you!!…

 • http://%/idfbde85 Willie

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/iceccj3 Luis

  .

  tnx….

 • http://%/gcecbchjh66 shannon

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 • http://%/gjeeie7623 Carlos

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/jffcgcebj5 Alberto

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 • http://%/ahjeffj885 eduardo

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 • http://%/iaghgc3774 Ricky

  .

  hello!…

 • http://%/digcigbfa4920 Franklin

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/ggehcejea385 Gregory

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/dhhfjcj511 karl

  .

  hello….

 • http://%/ahhhga6817 alfonso

  .

  ñïàñèáî!!…

 • http://%/ijhhfhge48 micheal

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/jegdcfj09 Chester

  .

  good info!!…

 • http://%/ahjijffb261 Matt

  .

  good!…

 • http://%/fabcbhd37 Julian

  .

  good info!!…

 • http://%/hjgicicag6 Lewis

  .

  tnx for info!…

 • http://%/higgdgdgb7 Marcus

  .

  tnx….

 • http://%/bdgeagif9366 angel

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/hbjaeae9 Clarence

  .

  good info….

 • http://%/cecjgc9387 Guy

  .

  thanks for information!…

 • http://%/dgfiebdhi8065 Jeffery

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/hdigdadb806 dan

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/eeefjbgbf31 Milton

  .

  hello!!…

 • http://%/jjddfdj40 Clifton

  .

  ñïàñèáî!…

 • http://%/iacicc0 Kelly

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 • http://%/iggecjiie3 Michael

  .

  thanks!!…

 • http://%/dbdaajcha84 Nick

  .

  ñïñ….

 • http://%/egafdhjh1534 Marion

  .

  ñïñ….

 • http://%/jdfhjhf219 dan

  .

  ñïàñèáî….

 • http://%/fgefibc51 Stuart

  .

  thank you….

 • http://%/gdhchb590 ronald

  .

  ñïñ!…

 • http://%/idgccdd2804 Jeremiah

  .

  good info!…

 • http://%/abibbgja52 Clyde

  .

  good….

 • http://%/biciedagf292 reginald

  .

  ñïñ!…

 • http://%/dddijbgi699 angel

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/ceibeagbb3 Albert

  .

  tnx for info….

 • http://%/faeagibbd4901 ian

  .

  thanks for information!!…

 • http://%/agfagifg3661 Miguel

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 • http://%/gdbajdhch94 samuel

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/ecbiacc3582 Calvin

  .

  tnx for info!…

 • http://%/djihcec306 Peter

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 • http://%/ecbiac2358 karl

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/bafgbb10 Felix

  .

  áëàãîäàðåí!…

 • http://%/gabdjfeej6 luis

  .

  good info!…

 • http://%/ffcaccf1 karl

  .

  áëàãîäàðþ….

 • http://%/ddibaaaa23 jimmie

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/cbaihfcca123 leonard

  .

  thanks!…

 • http://%/figdfb283 Tyrone

  .

  ñïàñèáî!!…

 • http://%/ibfjdfig31 isaac

  .

  tnx for info!…

 • http://%/jcgieidh5617 Chad

  .

  tnx for info!…

 • http://%/hcdbdijf87 craig

  .

  ñïñ….

 • http://%/bfdafh962 dale

  .

  tnx….

 • http://%/ccaafhg36 Cameron

  .

  tnx for info….

 • http://%/dgceej7 clifford

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/bafbaac8 fernando

  .

  ñïñ!…

 • http://%/jacjeffb1 Juan

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/hbadgfgdh8857 isaac

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 • http://%/jidhcb1 Ernest

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/iecbhhafj2 Hubert

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/fdjhcfeag3783 Julian

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/idiagij3 Wallace

  .

  good….

 • http://%/iadgcbbgb69 willard

  .

  thanks for information….

 • http://%/jjfiaf2 jeremiah

  .

  ñïñ!…

 • http://%/adaffd2281 Keith

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/fhgfcjafi0 Adrian

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/gidieaf575 Daryl

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 • http://%/egfjbge9 alfonso

  .

  tnx for info!…

 • http://%/dhjaagjfa98 Jeffery

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/feihafej5383 Armando

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 • http://%/dcchcba377 Kenneth

  .

  ñïàñèáî….

 • http://%/bdfaif23 Juan

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/iajichbje97 Alexander

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 • http://%/gefacfaa03 clayton

  .

  ñïñ….

 • http://%/hhcihid16 Freddie

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 • http://%/jbbgfg9804 Leon

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 • http://%/edaeeie36 James

  .

  tnx for info!…

 • http://%/bgcjcfe78 Keith

  .

  hello!…

 • http://%/hbhgicaf3 Marshall

  .

  good….

 • http://%/ehbbbaddd676 Alberto

  .

  thanks for information!…

 • http://%/gjbifj00 Julius

  .

  hello….

 • http://%/headee172 thomas

  .

  thanks!!…

 • http://%/ehcfgjfa498 Ernesto

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 • http://%/gdfbecad15 Adam

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 • http://%/eegbebaj5 clayton

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 • http://%/gaiface1 Ricky

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 • http://%/gbhhebj828 jim

  .

  ñïñ!…

 • http://%/befbjia7 Howard

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 • http://%/fjcjcdie52 fredrick

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/ehagijgb19 dennis

  .

  thanks for information!…

 • http://%/fjejgjab5632 Leonard

  .

  tnx….

 • http://%/fagcce89 Clinton

  .

  ñïñ!!…

 • http://%/djdica1629 Harry

  .

  áëàãîäàðþ….

 • http://%/jgbbdgad633 edward

  .

  tnx!…

 • http://%/hcfccdaia711 don

  .

  ñïñ….

 • http://%/bgfecje77 troy

  .

  áëàãîäàðåí….

 • http://%/jhagbehfb9780 Dana

  .

  thanks!!…

 • http://%/fidjbibcd5229 isaac

  .

  tnx!…

 • http://%/jdhcgf2603 Alex

  .

  tnx for info!!…

 • http://%/cdhcbgbi774 Francisco

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 • http://%/ihgige2287 byron

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 • http://%/ebfcbbdb49 claude

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 • http://%/jagihchg0 Dwight

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • http://%/ebeghhc08 Homer

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 • http://%/jeedihaa3 Greg

  .

  good!…

 • http://%/fhfbga0 Tommy

  .

  ñïñ çà èíôó….

 • http://%/dabaaec9701 Homer

  .

  áëàãîäàðåí….

 • http://%/eedhcjfid84 bruce

  .

  ñïàñèáî!!…

 • http://%/gigjebiee4 William

  .

  thanks for information!…

 • http://%/decdbjbba4 eddie

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

Previous post:

Next post: